• onkologia slajd
 • rakskory
 • depresja
 • zaburzenia odzywiania
 • grupawsparcia

Warsztaty i szkolenia

Jak rozpoznać ofiary przemocy

Adresaci Szkolenia:

 • Pracownicy Oświaty
 • Pedagodzy
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy
 • Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych
 • Dzielnicowi
 • Wolontariusze

Tematyka Szkolenia:

 • Mity i fakty dotyczące przemocy, informacje podstawowe dla zagadnienia problematyki przemocy ( seminarium)
 • Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą przemocy? ( forma warsztatowa)
 • Jak rozmawiać z dzieckiem będącym ofiarą przemocy? ( forma warsztatowa)
 • Jak rozmawiać z rodzicami dziecka?  ( forma warsztatowa)
 • Aktualne akty prawne- rola szkoły przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( seminarium)
 • Szkolenie „ Psychologiczne problemy rodziny rozbitej”

Zakres tematyczny zajęć:

 • Zaburzenia występujące u poszczególnych członków rodziny i w relacji między nimi
  • Objawy prezentowane przez dziecko
  • Próby poszczególnych etapów rozwoju dziecka
  • Zaburzenia prezentowane przez rodziców
  • Wpływ rozbicia rodziny na relacje między rodzicami i dzieckiem, z uwzględnieniem roli patologii społecznej, choroby psychicznej rodzica
 • Przejawy patologii we wzajemnych relacjach między dziećmi i rodzicami- przemoc psychiczna
 • Czynniki ułatwiając przystosowanie sie dziecka do sytuacji rozbicia rodziny
 • Czynniki różnicujące kompetencje wychowawcze rodziców

Realizator:

Mgr Agnieszka Sadowska - psycholog

Organizacja Szkolenia:

Miejsce realizacji i czas trwania do uzgodnienia z zamawiającym. Wielkość grup szkoleniowych do 20 osób.
Tel. Kontaktowy: 781 458 070

Warsztaty psychologiczne dla dzieci i dorosłych

Oferta kierowana jest do podopiecznych urzędów administracji państwowej takich jak:

 • GKRPA
 • CPR
 • MOPR
 • MOPS
 • POGOTOWIA OPIEKUŃCZE

Zakres tematyczny zajęć:

Uczestnicy będą to realizować poprzez zwiększanie umiejętności i kompetencji osobistych w zakresie:

 • komunikacji (polepszanie umiejętności porozumiewania się w celu budowania bardziej satysfakcjonujących relacji z otoczeniem; jak mówić by usłyszano to, co chcemy przekazać; jak słuchać by słyszeć)
 • asertywności (wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i oczekiwań w sposób bezpośredni i stanowczy, szanujący opinie i prawa innych osób; reagowanie na krytykę; stawianie i obrona swoich granic; egzekwowanie swoich praw;   asertywna odmowa i zgoda)
 • lepszego radzenia sobie z emocjami, trening radzenia sobie ze stresem (rozpoznawanie emocji oraz ich wyrażanie; wyrażanie złości bez użycia agresji; jak radzić sobie ze złością swoją i innych, radzenie sobie ze stresem)
 • szukania zasobów osobistych (zasoby osobiste, jako umiejętności  i mocne strony, które są podstawą radzenia sobie, budowania rozwiązań w  życiu osobistym oraz zawodowym)

Realizator:

Mgr Agnieszka Sadowska - psycholog

Organizacja Warsztatów:

Miejsce realizacji do uzgodnienia z zamawiającym,
Czas trwania, 10h jeden warsztat,
Wielkość grup warsztatowych, do 15 osób,
Tel. Kontaktowy: 781 458 070

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci doświadczających przemocy/zajęcia teatralne dla dzieci doświadczających przemocy

Oferta kierowana jest do podopiecznych urzędów administracji państwowej takich jak:

 • GKRPA
 • CPR
 • MOPR
 • MOPS
 • POGOTOWIA OPIEKUŃCZE

Zakres tematyczny zajęć:

 • Czynniki ekspresji i komunikacji na scenie,
 • Działania rytmiczno – ruchowe,
 • Symbolika ciała, wykorzystanie rożnych metod pracy z ciałem,
 • Wzmocnienie motoryki ruchu, zagadnienia choreografii scenicznej,
 • Czynniki ekspresji i komunikacji na scenie,
 • Wzmocnienie motoryki ruchu,
 • Elementy scenografii, pracę z rekwizytem teatralnym, elementy pantomimy oraz koniecznie pracę z lalką teatralną (pacynka, kukiełka).

Realizator:

Mgr Agnieszka Sadowska – psycholog
Mgr Dominika Mikołajczak – psycholog

Organizacja Warsztatów:

Miejsce realizacji do uzgodnienia z zamawiającym,
Czas trwania, 5 Zajęć co 2 tygodnie po 2 h,
Wielkość grup warsztatowych, do 30 osób,
Tel. Kontaktowy: 781 458 070

Profilaktyka skierowania do uczniów Szkół Gimnazjum

Zakres tematyczny zajęć:

Alkohol

 • Alkoholizm jako choroba
 • Mity i fakty
 • Objawy uzależnienia od alkoholu
 • Formy pomocy dla osób uzależnionych
 • Współuzależnienia
 • Formy pomocy dla rodzin osób uzależnionych
 • Wpływ alkoholu na organizm i psychikę człowieka


Narkotyki

 • Charakterystyka substancji psychoaktywnych
 • Destrukcyjny charakter uzależnienia os narkotyków
 • Przyczyny sięgania po narkotyki
 • Wpływ narkotyków na sferę społeczną, biologiczną, psychiczną
 • Prawo, a narkotyki
 • Czego nie powie ci diler
 • Formy pomocy

Realizator:

Mgr Agnieszka Białogłowska – specjalista terapii uzależnień
Edyta Kuraś – pedagog

Organizacja Szkolenia:

Miejsce realizacji do uzgodnienia z zamawiającym,
Czas trwania, 45 minut każdy temat z dyskusją, ankietami i ćwiczeniami,
Wielkość grup szkoleniowych, do 30 osób,
Tel. Kontaktowy: 781 458 070

Program CANDIS

Program CANDIS jest indywidualnym programem terapeutycznym, opracowanym z myślą o osobach, które mają problemy z powodu używania marihuany bądź haszyszu i chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Adresaci Warsztatów:

osoby powyżej 16 roku życia, wykorzystujące założenia i metody dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze

Zakres tematyczny zajęć:

Tematy:

 • Psychoedukacja i budowanie motywacji do zmiany
 • Analiza zalet – wspieranie motywacji do zmiany
 • Zrozumienie własnych wzorców używania konopi
 • Przygotowanie dnia zero
 • Omówienie dnia zero
 • Profilaktyka nawrotów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Współwystępujące zaburzenia psychiczne
 • Kompetencje społeczne oraz zakończenia terapii

Cele:

 • Ograniczenie używania konopi
 • Rezygnacja z używania substancji

Realizator:

Mgr Elżbieta Waluch -  Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Mgr Agnieszka Białogłowska – Specjalista Terapii Uzależnień

Organizacja Warsztatów:

Miejsce realizacji do uzgodnienia z zamawiającym,
Czas trwania:
- Rozmowa kwalifikacyjna 2h,
- Do 3 sesji diagnostycznych po 2 h każda
- 10 sesji terapeutycznych 1,5h każda
Tel. Kontaktowy: 781 458 070

Trening asertywności

Oferta kierowana jest do podopiecznych urzędów administracji państwowej takich jak:

 • GKRPA
 • CPR
 • MOPR
 • MOPS
 • POGOTOWIA OPIEKUŃCZE

Adresaci Treningu:

Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, osoby z deficytem w tym obszarze

Zakres tematyczny zajęć:

Tematy:
 • Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
 • Świadome mówienie NIE
 • Prawa osobiste
 • Odmowa przyjmowania odpowiedzialności za innych
 • Ocena – Krytyka
 • Przyjmowanie krytyki
 • Wyrażanie krytyki
 • Wyrażanie nieprzyjemnych uczuć

Cele:

Nabycie / poszerzanie / utrwalanie wiedzy na temat asertywności

Realizator:

Mgr Elżbieta Waluch -  Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Organizacja Treningu:

Miejsce realizacji do uzgodnienia z zamawiającym,
Czas trwania: (50 h):
- 2 spotkania weekendowe po 25h
- 20 spotkań 1 x w tygodniu po 2,5h
Wielkość grup warsztatowych, do 15 osób,
Tel. Kontaktowy: 781 458 070

Program Wzmacniania Rodzin

Adresaci Warsztatów:

Rodzice i młodzież w wieku 10 – 16 lat

Zakres tematyczny zajęć:

Tematy:
 • Miłość i granice; Cele i marzenia; Wspieranie celów i marzeń;
 • Ustalanie zasad domowych; Docenić rodziców; Docenić członków rodziny;
 • Promowanie dobrego zachowania; Radzenie sobie ze stresem; Narady rodzinne;
 • Wyciąganie konsekwencji; Przestrzeganie zasad; Zrozumieć wartości rodzinne;
 • Budowanie mostów; Radzenie sobie z presją rówieśniczą; Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny;
 • Ochrona przed używaniem substancji; Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele; Rodzina, a presja rówieśnicza;
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach; Prosząc o pomoc innych;
Cele:
 • Wypracowanie podstawy prorodzinnej,
 • Ograniczenie ryzyka przyjmowania substancji,
 • Ograniczenie problemów związanych z zachowaniem w okresie dojrzewania,

Realizator:

Mgr Elżbieta Waluch -  Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień,
Mgr Agnieszka Białogłowska – Specjalista Terapii Uzależnień,
Mgr Edyta Kuraś – pedagog, edukator rodzinny,

Organizacja warsztatów:

Miejsce realizacji do uzgodnienia z zamawiającym, Czas trwania: 50 h:
- 3 spotkania diagnostyczne po 1h każde
- 7 sesji terapeutycznych, 1 x w tygodniu  po 2h każde
- 4 sesje przypominające po 2h każda (3-12 m-cy po zakończonym programie)
Wielkość grup warsztatowych, do 15 osób,
Tel. Kontaktowy: 781 458 070

Poczucie Własnej Wartości – jak je odbudować

Adresaci Warsztatów:

 • Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych
 • Osoby z deficytem w tym obszarze

Zakres tematyczny zajęć:

Tematy:
    
 • Czym jest Poczucie Własnej Wartości,
 • Warunki niezbędne do rozwoju Poczucia Własnej Wartości,
 • Co świadczy o naszej tożsamości
 • Pozytywne myślenie
 • Cele pomocne w podnoszeniu Poczucia Własnej Wartości,
 • Idee 24 godzinna, a Poczucie Własnej Wartości,
Cele:
 • Nabycie / poszerzenie / utrwalenie wiedzy na temat Poczucia Własnej Wartości,
 • Nabycie nowych umiejętności pomocnych w podnoszeniu Poczucia Własnej Wartości,

Realizator:

Mgr Elżbieta Waluch -  Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień,

Organizacja Warsztatów:

Miejsce realizacji do uzgodnienia z zamawiającym,
Czas trwania: - 10 spotkań po 3h każde,
Wielkość grup warsztatowych, do 15 osób,
Tel. Kontaktowy: 781 458 070