• onkologia slajd
 • rakskory
 • depresja
 • zaburzenia odzywiania
 • grupawsparcia

Regulamin Poradni Leczenia Uzależnień

1.

 • Pacjenci podejmujący terapię w Poradni podpisują kontrakt terapeutyczny.
 • Program podstawowy trwa ok. 30 tygodni.
 • O zakończeniu terapii decyduje terapeuta prowadzący w uzgodnieniu z Dyrektorem Poradni. Decyzja ta opierana jest na analizie efektów terapii.
 • Pacjent może wypisać się na własne żądanie. O swojej decyzji powinien poinformować terapeutę prowadzącego.

2.

 • Pacjenta, który bierze udział w programie psychoterapii uzależnień obowiązuje uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych Programem Terapii.
 • Nieobecność na zajęciach jest usprawiedliwiona tylko w przypadku zwolnienia lekarskiego L-4 (kserokopia) lub zaświadczenia z jakiejś instytucji. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność pod rząd kwalifikuje do zerwania kontraktu. Pacjent może ubiegać się o ponowne przyjęcie.
 • W trakcie 30 tygodni terapii ze względu na sprawy zawodowe i rodzinne pacjent może przerwać czasowo zajęcia w uzgodnieniu z terapeutą, a tym samym przedłużyć okres leczenia.
 • Pacjent realizujący program terapii zobowiązani są do punktualnego przychodzenia za zajęcia wg grafiku.
 • Pacjenci zobowiązani są do stawiania się na konsultacje w trakcie realizacji programu w terminach ustalonych przez terapeutę.

3.

 • Pacjentów Poradni obowiązuje utrzymanie abstynencji od alkoholu, leków, narkotyków i innych środków zmieniających nastrój, zakaz spożywania piwa, szampana bezalkoholowego oraz zakaz posiadania i spożywania własnych leków bez uprzedniej konsultacji lekarskiej w tutejszej Poradni.
 • Pacjenci mogą być proszeni przez terapeutę o poddanie się badaniu trzeźwości.
 • Złamanie abstynencji powoduje wstrzymanie realizacji programu i analizę powrotu do picia na warunkach ustalonych przez osobistego terapeutę. Trzecie złamanie abstynencji oznacza bezwarunkowe skierowanie do Stacjonarnego Oddziału Terapii Uzależnień.
 • Pacjenci, którzy są świadkami złamania abstynencji przez swojego kolegę zobowiązani są do zwrócenia mu uwagi wraz z poddaniem propozycji by skontaktował się ze swoim terapeutą.
 • Pacjent, który jest świadkiem łamania abstynencji ma prawo skorzystać ze wsparcia pozostałych pacjentów w celu skonfrontowania kolegi z faktem złamania abstynencji.

4.

 • Na terenie Poradni obowiązuje zakaz palenia.
 • Pacjent uzależniony od nikotyny może palić w wyznaczonym miejscu poza budynkiem Poradni.

5.

 • Pacjentów Poradni obowiązuje kulturalne zachowanie innych pacjentów i terapeutów.
 • Pacjenci mają zakaz używania słów wulgarnych i obelżywych w kontaktach interpersonalnych.
 • Pacjenci mogą skorzystać z pomocy terapeutów w tym zakresie.
 • Pacjentów obowiązuje powyższy zakaz również poza pomieszczeniami Poradni (teren Poradni).

6.

 • Pacjentów obowiązuje dbanie o higienę osobistą.
 • Pacjenci utrzymują w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzystają w czasie zajęć.

7.

 • Pacjentów realizujących program obowiązuje zakaz intymnych kontaktów między sobą.
 • Utrzymywanie bliskich intymnych kontaktów (emocjonalnych lub fizycznych) z innymi pacjentami w trakcie realizacji terapii powoduje zerwanie kontraktu i wypis.
 • Ponowne przyjęcie do Poradni możliwe jest po spełnieniu warunków postawionych przez terapeutę.

8.

 • Podczas pobytu w Poradni pacjenci mogą zwracać się po imieniu do siebie oraz do personelu Poradni.

9.

 • Korzystanie z pomocy lekarza następuje po uprzednim zgłoszeniu swojej potrzeby terapeucie prowadzącemu.
 • Lekarz – konsultant pomaga pacjentowi ułożyć strategie dalszego leczenia w uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym.
 • Pacjent ma prawo uzyskać informacje od lekarza o swoim stanie zdrowia fizycznego i psychicznego.
10.
 • Pacjent ma obowiązek zaplanować wraz z terapeutą realizację swojego Osobistego Planu Terapii.
 • W czasie trwania programu terapii obowiązuje zakaz posiadania i uprawiania wszelkich gier hazardowych np. gry w karty, kości itp.
 • Pacjenci, którzy nie przestrzegają tego zakazu zostaną wypisani z Poradni.