• onkologia slajd
 • rakskory
 • depresja
 • zaburzenia odzywiania
 • grupawsparcia

Karta Praw Pacjenta NZOZ MAFRO–MED w Poznaniu

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz/pielęgniarka zasięgnął opinii innego lekarza/pielęgniarki.
 4. Lekarz/terapeuta może odmówić zasięgnięcia opinii innego lekarza/pielęgniarki, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Żądanie zasięgnięcia opinii oraz odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 5. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 7. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach lecenia oraz rokowaniu.
 8. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia.
 9. Zgoda oraz sprzeciw na udzielnie określonych świadczeń zdrowotnych mogą być wyrażone ustnie lub pisemni.
 10. Pacjent ma prawo wyrażenia zgody na udzieleni informacji o jego stanie zdrowia innym osobą.
 11. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o jego stanie zdrowia.
 12. Po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
 13. Pacjent ma prawo do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 14. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
 15. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 16. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem nie stosuje się gdy tak stanowią odrębne przepisy lub gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzieleniu tych świadczeń.
 17. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.
 18. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 19. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 20. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 21. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
  • Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  • Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
  • Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  • Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  • Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  • Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  • Zakładom ubezpieczeń, zgodą pacjenta,
  • Lekarzowi lub pielęgniarce związku z prowadzeniem procedury oceniające podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 22. Dokumentacja medyczna może być udostępniana także szkole wyższej lub jednostce badawczo rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 23. Dokumentacja medyczna jest udostępniana;
  • Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 24. Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
 25. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma prawo odmowy kontaktu z wymienionymi osobami.
 26. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 33 ust. 1, ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 27. W celu ochrony praw pacjenta określonych w niniejszej Karcie powołany został Rzecznik Praw Pacjenta.
 28. Do zakresu działania Rzecznika należy;
  • Prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
  • Opracowane i przekładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta,
  • Występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej żądz o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta,
  • Opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta,
  • Współpracy z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
  • Przedstawienie właściwy organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,
  • Współpraca z organizacjami poza rządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,
  • Analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy,
  • Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.