• onkologia slajd
 • rakskory
 • depresja
 • zaburzenia odzywiania
 • grupawsparcia

Lista dokumentów uprawniających do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Osoby pracujące:

 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym stemplem (ważny 1 miesiąc),
 • druk ZUS RMUA aktualnie poświadczony,
 • legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika.

Renciści i emeryci:

 • legitymacja emeryta lub rencisty wraz z aktualnym odcinkiem od renty/emerytury.

Studenci:

 • legitymacja studencka,
 • legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika,
 • kopia druku zgłoszeniowego ZCZA lub ZCNA oraz ważna legitymacja studencka.

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • legitymacja ubezpieczeniowa wydana przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • kopia druku zgłoszeniowego ZUA.

Osoby inne, niż ubezpieczeni posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP:

 • decyzja o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydana przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce,
 • ważność decyzji - 30 dni od daty wystawienia.

Cudzoziemcy z kartą stałego pobytu lub czasowego pobytu:

 • umowa pomiędzy ubezpieczonym a Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z ostatnim odcinkiem wpłaty składki.

Rolnicy:

 • legitymacja KRUS,
 • dowód wpłaty składki.

Bezdomni:

 • zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotnej,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, z opieki społecznej.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą:

 • NIP własny oraz aktualny dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Jeden z wymienionych dokumentów uprawniający do uzyskania świadczeń:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • Certyfikat,
 • Formularz E-111,
 • Poświadczenie lub inne formularze z serii E-100 w wyjątkowych sytuacjach.

Ubezpieczony powinien znać:

 • numer PESEL (dowód osobisty),
 • numer NIP pracodawcy i pracownika (wymagany przy wystawieniu zwolnienia lekarskiego).